iseasfinland

International Socially Engaged Art Symposium

ISEAS International Socially Engaged Art Symposium

“Socially engaged art can be empowering” – A socially engaged art project in Raseborg this autumn

The public premises of Raseborg will get a complete new look when the international art symposium takes place this upcoming fall. ISEAS ( International socially engaged art symposium) brings artists from various countries to Raseborg. These artist will work with various art forms, from visual arts to music and performance arts.  “The idea is to bring artists from different art fields together. The symposium will work on many levels. It will be interesting to see how living together for a week will affect the discussion between artists. At the same time it is important to be aware of the social aspect as an empowering force in creating something new,” says Katja Juhola the art director and organizer of the symposium.

Applied arts has been quite popular lately, and one of our governments top projects. It is important to listen to the requests of public communities but just as important to remember that socially engaged arts are always about interaction. “Socially engaged arts can be empowering and that’s why it’s so important that the members of the communities get to be actively involved.” Katja Juhola states.

A whole other half of the symposium is the interaction in the art community. The artists who participate in the symposium will live together for a week, so the ideas and discussions that will take place will be very fruitful. Important international contacts will also be formed. “It is very important for me to open doors to the international field for the Finnish artists who work with the applied arts. Even though we do an important job by bringing arts to the communities I feel it’s equally important to be international and to let different art forms to work together.”

Working with different nationalities is not a new thing for Juhola. This year she will travel to art symposiums in Poland and Haiti. ” Working with troubled kids in a slum in Scampia, Italy made me notice how my nationality made a big difference. My nationality had a meaning in my applied arts even when working abroad. In our symposium, ISEAS, an Iranian artist will work with kids in a Mustio school and through arts he will be easily approachable and will not only let these children experience and create art but teach them about a different culture.”

The artist will work together in teams consisting of one international and one local artist. The work has already started, and the artists are already brainstorming and getting to know each other. The local communities have also been contacted. The communities vary from teens to grandmothers and people of all different social classes.

All together, 25 professionals from the art field will work through ISEAS. “There are many risks with this project but I have been an entrepreneur since 1996 so I know what it’s like to take risks. Passion is important and I do this because I believe in the relevance and importance of it. I’m a passionate artist-curator.”

ISEAS is part of the Finland 100 -project.

Writers:

Katja Juhola, creative director, ISEAS

Mikko Sergejeff, HuK, Freelancer

elements-iseas-noshad_-turq

“Sosiaalinen taide voi olla voimaannuttavaa” – Rohkea yhteisötaideprojekti syksyllä Raaseporissa

Raaseporin julkiset tilat saavat uutta ilmettä kansainvälisen taiteilijasymposiumin kautta tulevana syksynä. Internatiol Socially Engaged Art Symposium (ISEAS) tuo Länsi-Uudellemaalle taiteilijoita monista maista. Taiteilijat liikkuvat sujuvasti monilla taiteen kentillä lähtien kuvataiteesta päätyen musiikin kautta aina näyttämötaiteeseen ja performanssiin. “Tavoiteena on tuoda eri alojen taiteilijat yhteen. Symposium toimii oikeastaan monella tasolla. On mielenkiintoista huomioida, miten taiteilijoiden yhteisasuminen vaikuttaa keskusteluun. Samalla on mielestäni tärkeää tiedostaa sosiaalisuus voimavarana tuottaa jotain uudenlaista.” symposiumin organisoija ja taiteellinen johtaja Katja Juhola sanoo.

Soveltava taide on ollut viime aikoina pinnalla ja se onkin yksi hallituksen kärkihankkeista. On tärkeää kunnioittaa julkisyhteisöiden haluja, mutta muistaa myös se, että sosiaalinen taide on aina vuorovaikutteista. Lopulliset konnotaatiot muodostuvat vasta katsojien ja kokijoiden vuorovaikutustilanteissa. “Sosiaalinen taide voi olla voimaannuttavaa. On todella tärkeää, että yhteisöjen jäsenet pääsevät osallistumaan tekijöinä. Sosiaalisen taiteen on toimiakseen temmattava ihmiset mukaansa.” Juhola toteaa.

Kokonaan erillisen puolen symposiumissa muodostaa taiteilijayhteisön vuorovaikutus. ISEAS-projektiin osallistuvat taiteilijat asuvat yhdessä koko symposiumin ajan, joten keskutelut ja ideoiden vaihdot muodostavat hedelmällisen osan viikkoa. Osallistuvat taiteilijat saavatkin ensiarvoisen tärkeitä kansainvälisiä kontakteja. “Minulle on todella tärkeää avata kansainvälisiä ovia kotimaisille soveltavan taiteen tekijöille. Vaikka teemmekin tärkeää työtä tilaajien suuntaan, niin koen kansainvälisyyden teeman vähintään yhtä tärkeäksi, myös eri taiteiden välisyydessä on hedelmällistä ristipölytystä”

Kansainvälinen taiteilijayhteistyö ei ole Juholalle uusi asia. Vuoden ohjelmistoon kuuluvat taidesymposiummatkat niin Puolaan kuin Haitille. “Italian Scampiassa, paikallisessa slummissa, työskennellessäni kahteen otteeseen, huomasin suomalaisuuteni olleen vaikeassa asemassa oleville nuorille tärkeä asia. Suomalaisuus toimi merkitysten antajana soveltavalle taiteelleni, myös ulkomailla toimiessani. ISEAS-projektiin osallistuu esimerkiksi iranilainen performanssitaiteilija, jonka läsnäolo mustiolaisessa kyläkoulussa koettiin tärkeäksi, koska oppilaat saavat käsityksen vieraasta kulttuurista helposti lähestyttävän vuorovaikutteisen taidetyön avulla.”

Taiteilijat pariutuvat siten, että yksi paikallinen taitelija työskentelee yhdessä yhden kansainvälisen taiteilijan kanssa.Työ on jo alkanut taiteilijoiden välillä keskustellen ja ideoiden sekä toisten aikaisempaan taiteelliseen tuotantoon tutustuen. Sopimuksia on tehty useiden paikallisten julkisten toimijoiden kanssa. Mukaan mahtuukin yhteisöjä teineistä vaareihin ja kaikista sosiaaliluokista. Esimerkkinä mainittakoon Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvila, jonne on tarkoitus jalkautua taiteen ja ruuan yhdistävällä projektilla.

Kokonaisuutena ISEAS työllistää 25 taiteen ammattilaista, jotka ovat lähteneet mukaan omalla riskillään. Apurahoja on haettu, mutta kuten alan ihmiset hyvin ymmärtävät, on niiden saaminen työn ja tuskan takana. “Kaikkeen toimintaan liittyy aina riskinsä. Olen ollut yrittäjänä vuodesta 1996 ja tiedän mitä riskinottaminen tarkoittaa. Intohimo on kuitenkin läsnä, ja tätä hanketta vedän puhtaasta uskosta sen merkittävyyteen ja vaikuttavuuteen. Olen intohimoinen ja palavasydäminen taiteilija-kuraattori.”

ISEAS on osa virallista Suomi 100 -juhlavuotta.

Kirjoittajat: Katja Juhola, taiteellinen johtaja, ISEAS

Mikko Sergejeff, HuK, Freelancer

 

elements-iseas-noshad_-violet

“Social konst kan vara stärkande” – Ett starkt projekt i samfundskonst på hösten i Raseborg.

De offentliga utrymmen i Raseborg far en rejäl make over i höst då det internationella symposiumet i social konst  kommer till Raseborg. ISEAS, eller International socially engaged art symposium som det heter, hämtar internationella konstnärer till västra Nyland. ” Syftet är att föra samman konstnärer från konsten olika fält. Projektet fungerar på flera olika nivåer. Det är intressant att märka hur en vecka under samma tak påverkar diskussionerna. Tillika är det viktigt att notera hur socialt umgänge är en viktig faktor i att föda något nytt.” säger symposiumets konstnärliga chef Katja Juhola.

Tillämpad konst har varit på mångas läppar den senaste tiden. Det är viktigt att respektera offentliga sektorns begär men man måste komma ihåg att social konst är alltid och baserar på dialog. De slutliga resultaten är alltid och bildas av åskådarnas och besökarnas interaktioner. ” Social konst kan vara stärkande. Det är viktigt att alla deltagare i samfunden får vara med och skapa. För att fungera måste social konst låta en föras med.” konstaterar Juhola.

En alldeles skild del av symposiumet skapas av interaktionerna mellan konstnärerna. Deltagarna i ISEAS -projektet bor under en hel vecka under samma tak och utbytet av idéer och diskussionerna som förs kommer att vara en viktig del av inspirationsflödet. Deltagarna kommer att få skapa viktiga internationella konstakter som gynnar dem i framtiden. ” Det är viktigt för mig att öppna dörrar till den internationella marknaden för de finländska konstnärerna inom social konst. Även om vi gör ett viktigt arbete på begäran av den offentliga sektorn så upplever jag att det internationella temat är minst lika viktigt. Också gränsöverskridandet inom de olika konstgrenarna är viktiga.”

Internationellt samarbete inom konsten är ingen nyhet för Juhola. Till årets program hör resor till Polen och Haiti för att älta i internationella symposium. ” Jag har arbetat med social konst i Italien, i Scampia som är ett slumområde. Där insåg jag hur min nationalitet förde med sig ett mervärde i mitt arbete, min konst då jag arbetade med ungdomarna. I ISEAS -projektet kommer det att delta bl.a en iranier som arbetar med performace. Hans närvaro i byskolan i Svartå kommer att spela en viktig roll eftersom eleverna då får en inblick även i en annan kultur och genom konsten är det lättare att skapa en interaktion med en främmande människa.”

En internationell konstnär bildar par med en lokal konstnär och samarbetar sedan i ett lokalt samfund under veckan. Samarbetet mellan konstnärerna har redan påbörjats i god tid genom att bekanta sig med den andras tidigare arbeten och brainstorming. Samfunden har blivit hörda och informationen förmedlats till konstnärsparen. Samfunden är valda med omsorg och täcker en skala från unga till äldre och är från alla sociala klasser. Som ett exempel är Mannerheims barnskydds förening och deras familje kafé dit vår lokala konstnär Lasse Lampenius tillsammans med fransyskan Linda Demaire kommer att ordna verksamhet.

Allt som allt är det 25 professionella inom konsten som anställs i projektet. För att förverkliga projektet har teamet vänt på stenar och ansökt om bidrag men som alla inom kultursektorn vet så är det svett o tårar som krävs för ansökningar. Men risker tas och eftersom jag varit egenföretagare sedan 1996 vet jag vad det betyder med att ta risker. Passionen är dock närvarande och jag drar detta projekt för att jag tror på dess inverkan och innebörd. Jag är en passionerad  konstnär och kurator”

ISEAS är en del av det offentliga Finland 100 – projektet.

elements-iseas-noshad_-yellow